پروازهای ورودی وخروجی ایران ایرمسیردبی ازترمینال۱انجام میشود<سایر اعلانات